ADMITERE SECȚIA TURCĂ – SESIUNEA IULIE 2016

EXAMENUL DE ADMITERE

Examenul, care durează 4 ore, constă dintr-o probă scrisă cu două discipline, la alegerea candidatului (limba turcă şi o altă limba străină/limba română, sau două limbi străine, sau o limbă străină şi limba română – una dintre limbile de examen va fi înlocuită apoi de limba turcă, al cărei studiu începe, în general, de la zero).

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea IULIE 2016:

13-20 iulie 2016 – înscrierea candidaților

21-26 iulie – examen (data exactă a probei va fi anunțată ulterior)

Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie

 

MANUALE RECOMANDATE CANDIDAŢILOR CARE ALEG CA DISCIPLINĂ DE EXAMEN (UNA DINTRE CELE DOUĂ DISCIPLINE OBLIGATORII) LIMBA TURCĂ

Baubec, Agiemin, Cursuri practice de limba turcă (Uygulamalı Türkçe Dersler), Constanţa: Ex Ponto, 2011.

SAU

Baubec, Agiemin, Limba turcă practică (Uygulamalı Türk Dili), Constanța, Ex Ponto, 2012

EXIGENŢE

1. Noţiuni de fonetică: Armonia vocalică şi armonia consonantică. Accidente fonetice generale. Schimbări fonetice combinatorii ale vocalelor şi consoanelor. Structura silabei. Accentul şi intonaţia.

2. Noţiuni de morfologie: Substantivul: categoriile fundamentale ale substantivului (numărul, apartenenţa, cazul, declinarea, determinarea). Adjectivul: categoriile de adjective (calificative, pronominal-determinative, numeral-determinative); adjectivele de întărire; gradele de comparaţie; adjectivizarea. Numeralul (cardinal, ordinal, distributiv, fracţionar, nedeterminat). Pronumele (personal, demonstrativ, reflexiv, interogativ, interogativ-relativ, negativ, nedefinit, generalizator); declinarea pronumelor; pronominalizarea. Verbul: formele verbale personale-predicative; verbe tranzitive şi intranzitive; formele verbului (afirmativă, negativă, posibilitativă, imposibilitativă); diateza (activă, pasivă, reflexivă, reciprocă, factitivă); aspectul verbului; formele perifrastice ale verbului; modurile şi timpurile verbale; conjugarea; verbele compuse; formele verbale nepersonale (participiile); numele verbale; adjectivele verbale; gerunziile. Adverbul: clasificarea semantică a adverbelor (de calitate, de cantitate, cantitativ-circumstanţiale, circumstanţiale, atributive, predicative); gradele de comparaţie ale adverbelor; adverbializarea. Postpoziţiile şi numele postpoziţionale. Cuvinte şi particule modale (interogative, negative, exclamative, deictice, limitative, intensive, supozitive, comparative, posibilitative, necesitative). Conjuncţia: coordonatoare (copulativă, disjunctivă, adversativă, concluzivă), subordonatoare; cuvinte şi locuţiuni conjuncţionale subordonatoare. Interjecţia şi onomatopeea.

3. Noţiuni de sintaxă: Sintaxa propoziţiei: clasificarea propoziţiilor; părţile propoziţiei; ordinea cuvintelor în propoziţie. Sintaxa frazei: propoziţii principale, propoziţii regente, propoziţii subordonate. Coordonarea şi tipurile de propoziţii coordonate. Subordonarea şi procedeele de subordonare a propoziţiilor. 4. Noţiuni de lexicologie: Formarea cuvintelor: compunerea (tipurile de compunere); derivarea; sufixele derivative denominale şi deverbale; sufixele nominale (substantivale, adjectivale, adverbiale); sufixele verbale.

Candidaţilor li se va solicita, în principal, să realizeze traduceri şi retroversiuni de nivel mediu, să redacteze scurte compuneri pe teme date, apelând la vocabularul şi la noţiunile gramaticale cuprinse în manualul indicat.

 

This entry was posted in Admitere la Secția de Limba Turcă, 2020, Noutăţi, Ştiri şi activităţi and tagged , . Bookmark the permalink.